ข่าวสารและกิจกรรม

 


 

mkl

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเรื่อง

การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 6 

"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และข้อบังคับระเบียบและประกาศ
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ "


วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
เวลา 9.30-12.00 น.

ณ.อาคารหอประชุม (อาคารศูนย์รวม 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

 


1

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง

การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 5 

"ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับสำคัญที่ต้องออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร"


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
เวลา 9.30 - 12.30 น.

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย

    1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (อธิการบดี)
    2. ออกนอกระบบ (รองแผน)
    3. ร่างข้อบังคับสภาวิชาการ (รองฯ วิชาการ)
    4. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ (รองบริหารและ ผ.อ.สำนักงานอธิการบดี)
    5. ลูกจ้างเปลี่ยนสถานภาพ
    6. การบริหารงานบุคคล ขรก.
    7. การบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
    8. สวัสดิการ
    9. คณะกรรมการบริหาร
  10. แบบสำรวจความประสงค์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้าง
          มหาวิทยาลัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 


      intro       

... ข่าวความคืบหน้าล่าสุด ...

      " .....ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
และผู้อำนวยการกองนิติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระ ราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร วันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 310
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 การประชุมครั่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนส่งเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ มีการตรวจสอบคำ/ประโยค/เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดเป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศโดยรวมเป็น
ไปด้วยดี สังเกตได้จากผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมศิลปากร คาดว่าจะเข้า
สนช.ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นครั้งที่สาม(90วัน)
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
- ประเภทของ ร่างพ.ร.บ.:เป็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับปรับปรุงจำนวนมาตรา : 88 มาตรา การพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ มีการแก้ไขจำนวน 14 มาตรา คือมาตรา 2 มาตรา8 มาตรา13 มาตรา
14 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 37
มาตรา 50 และมาตรา 64
- กรรมาธิการสงวนความเห็น : ขออนุญาตไม่เอ่ยนามมี 1 คน
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ . สงวนคำแปรญัตติ : ไม่มี
โดยกรรมาธิการที่สงวนความเห็นจะต้องไปอภิปรายในวันที่พิจารณาในสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ
และอธิการบดี ต้องอภิปรายแก้ หลังจากนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติ.
"

                                                                                     วันที่ 18 เมษายน 2559


      intro       

... รายงานความคืบหน้าร่าง พรบ มศก. ...

      " ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก สนช.  เมื่อวันที่ 11 กพ.59     โดยมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว และมีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการจำนวน 15 ท่าน พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ก่อนเสนอ สนช. ในวาระ 2 และ 3 ต่อไป
ซึ่งคณะกรรมาธิการดังกล่าวมีท่านอธิการบดี ชัยชาญ ถาวรเวช เป็นกรรมาธิการด้วย      ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 12 กพ.59 เวลา 9.30 น. ที่ประชุมได้เลือกท่านนรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย...   (ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิกาวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .....(ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม 133 ตอนที่ 22ง
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559) "

                                                                                     วันที่ 21 มีนาคม 2559

 


 

      intro       

โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ เรื่อง

"การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ร่างพรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากรและข้อบังคับ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารมหาวิทยาลัย"


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ.อาคารหอประชุม (อาคารศูนย์รวม 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์      

                                                เอกสารประกอบการบรรยาย
      1. นำเสนอที่ประชุมโดยท่านอธิการบดี    
      2. การเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและ
          การบริหารมหาวิทยาลัย


 


 

cc2

การบรรยายพิเศษเรื่อง "ประสบการณ์การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน  พ.ศ.2558   เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
     

youtube

 เอกสารประกอบการบรรยาย
 1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยท่านอธิการบดี    
          2. ประสบการณ์การบริหารงานฯ โดย รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย
                        3. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคุณอัปสร กิจเจริญค้า

 


 

     bb      

                 การบรรยายพิเศษเรื่อง เงินเดือนและสวัสดิการจะอย่างไร... เมื่อมหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ
โดย นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์   สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 
วันพุธที่  
27 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ อาคารศูนย์รวม 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                               


 

aa

การบรรยายพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยกับสถานภาพการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์รองอธิการบดีอาวุโส
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.เสนห์  เอกะวิภาต ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  และ นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-13.00
ณ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา