กฏหมายที่ใช้ใน ม.ในกำกับฯ

 


   pdf  ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  new

  pdf  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๖๑

  pdf  ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดแนบท้ายข้อบังคับฯ

   pdf  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑

   pdf  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

  pdf  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑

  pdf  ๒๗ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   

  pdf  ๓๑ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๑  - ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม  การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

          pdf  ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์  วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

          pdf  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑

          pdf  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑

  pdf  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

  pdf  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการ และต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

   pdf  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑  

  pdf ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากำลังบุคลากร การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๖๑  

   pdf  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  

   pdf  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๑

   pdf  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๑

   pdf  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

   pdf๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

   pdf  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

   pdf  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   pdf  ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

  pdf  ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐  

   pdf  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐

  pdf  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐

         pdf  ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐

         pdf  ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๐

   pdf  ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๐

         pdf  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐

         pdf  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

         pdf  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของลูกจ้างประจำ ผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารฯ  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตย์วิทยาลัย  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหอศิลป์  

         pdf  หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน (22-9-59)

         pdf  ส่วนงานและหน่วยงานภายใน (22-9-59) 

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยงการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องตราสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่  

         pdf  ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   

         pdf  ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   

         pdf  การเปลี่ยนสถานภาพ - ข้าราชการ  

         pdf  การเปลี่ยนสถานภาพ - ลูกจ้าง  

         pdf  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

         pdf  หนังสือแสดงเจตนาฯ สำหรับ - ข้าราชการ  

         pdf  หนังสือแสดงเจตนาฯ สำหรับ - ลูกจ้าง